אלת הצדק
אחריות בית מלון לרכוש אורחיו

על בית מלון מוטלת האחריות להקנות לאורחים תחושת ביטחון אישית ולהבטיח שחפציהם לא ייגנבו. בית המלון מפיק טובת הנאה משמירת חפצי האורחים, בעצם הסכמתם להתארח במלון. התמורה שמשלם אורח למלון כוללת את ההוצאות העקיפות הדרושות למלון כדי לקיים אותה מידת שמירה והגנה על האורחים וחפציהם, הן בחדרים והן בשטחים הציבוריים.

בהתאם לכך נקבעים נוהלי ביטחון בדבר אי מסירת מפתח/כרטיס לחדר מבלי לוודא את זהות האורח, שמירה על מפתחות הכספות בארון נעול בחדר הביטחון, מסירת מפתחות הכספת לעובדי מחלקת הביטחון בלבד, שלילת אפשרות מעבר מן המדרגות החיצוניות למרפסות החדרים, שמירה על דלת היציאה למדרגות החיצוניות והיענות להתראות בגין פתיחת הדלת, הגברת אמצעי הבטיחות ההיקפיים, סיורים, מצלמות אבטחה, אישור כניסת אורחים על פי רשימות בלבד וכו'. 

חוק השומרים, תשכ"ז-1967 (להלן: "החוק"), קובע הסדר מיוחד לגבי אחריות בתי מלון ומעניק שני פטורים [סעיפים 12(ג) ו- 12(ד)] בנוסף לסייג הקבוע בסעיף 2(ב) לחוק לפיו שומר שכר אחראי לאבדן הנכס או לנזקו, זולת אם נגרמו עקב נסיבות שלא היה עליו לחזותן מראש ולא יכול היה למנוע תוצאותיהן. סעיף 12(ב) לחוק קובע כי לעניין נכסים של אורח הנמצאים במלון, דין בעל המלון כדין שומר שכר.

בהתאם לסעיף 12(ג) לחוק, על האורח ליידע את בית המלון בדבר קיומם של כספים ונכסים יקרי ערך, ובמידה ובית המלון דורש יש למוסרם לחזקתו. לא עשה כן האורח - פטור בית המלון מאחריותו.

אורח בית מלון אינו מחויב למסור מיוזמתו פרטים על הנכסים אותם הוא רוצה להפקיד בכספת כל עוד הנהלת המלון לא ביררה ביוזמתה את תוכן הרכוש המופקד בכספת. על כן, כשאורח מגיע לבית מלון ומבקש לעשות שימוש בכספת המלון, רצוי כי בית המלון יפנה אליו שאלון בכתב לעניין תוכן ההפקדה, קרי האם הנכסים שאותם עומד האורח להפקיד בכספת הינם כספים או ניירות ערך או חפצי ערך ואם כן יש ליתן פרוט מדויק. רק לאחר שהנהלת המלון תדאג להציג שאלון בכתב, תקום חובת אורח המלון להשיב תשובות מלאות וכנות על השאלות.

בת.א. 010009/08 דרעי לאה נ' מלון לב י-ם מיום 05.11.08, אורחת בית המלון לא הודיעה למלון על קיומם של חפצים יקרי ערך כמצוות סעיף 12(ג), שנגנבו ממנה במהלך שהותה במלון, אולם תביעתה התקבלה בחלקה בשל רשלנות פקיד הקבלה. הלה לא דאג לרשום את פרטיו של זוג שהגיע באמצע הלילה, שילם ולן בחדר הסמוך לחדרה של התובעת, ואף הגדיל לעשות ואפשר לזוג לצאת מן המלון ללא יכולת לאתרו למרות שקודם לכן נמסרה לו הודעה על הגניבה. לתובעת נפסק פיצוי חלקי בלבד היות ולא אחסנה חפצים יקרי ערך בכספת שהייתה בחדר ובכך יש לראות רשלנות תורמת.  

בהתאם לסעיף 12(ד) לחוק, המלון פטור מאחריות אם לא ניתנה לו הודעה על אובדן הנכס או על נזקו תוך זמן סביר לאחר שנודע על כך לאורח או שהיה עליו לדעת על כך. בשל אופיו המיוחד של בית מלון - בו תנועה רבה של אנשים, עובדים ואורחים, להם נגישות לחדרי האורחים ולחפציהם – קיימת חשיבות רבה במסירת הודעה מיידית אודות הנזק או האבידה, כדי שניתן יהיה לאתר את הנכסים האבודים במהרה ולצמצם את הנזק.

בת.א. 198511/02 סמואל וורן נ' מלון פרימה אסטור ואח' מיום 23.09.04, סבל המלון הוריד ללובי את כבודת האורחים, אשר כללה תיק יד עם חפצי ערך ובכללם מצלמה, שיצאו את בית המלון לשדה התעופה ורק בהמשך היום הבחינו כי המצלמה אינה בתיק. האורחים טענו כי הגניבה אירעה במלון בפרק הזמן הקצר בן כ- 10 דקות בו לא הייתה הכבודה ברשותם והורדה ללובי ע"י הסבל. בית המשפט קבע כי היה על האורחים להשאיר את הכבודה יקרת הערך ברשותם או לחלופין לבצע בדיקה מהירה של חפצי הערך שהיו בתיק היד בטרם עזיבתם את בית המלון, אז היו יכולים לעמוד מייד על אירוע הגניבה ולהודיע עליו לבית המלון בטרם עזיבתם. משלא עשו כן, עומד לבית המלון הפטור שבסעיף 12(ד) לחוק השומרים. 

בת.א. 5344/07 יחיאלי נ' קלאב הוטל אינטרנשיונל בע"מ ואח' מיום 01.07.08, נדונה השאלה האם ארנק, מפתחות בית ומפתחות רכב הינם חפצים יקרי ערך. בית המשפט קבע בזו הלשון:

"אינני סבורה כי עסקינן בחפצים יקרי ערך, כמשמעם בסעיף 12(ג) לחוק השומרים ולגישתי, אין הם מחייבים אחסון בכספת בחדר או במלון. אמנם מדובר בחפצים חשובים, אך אין זה גורר בהכרח את סיווגם כחפצים יקרי ערך כמשמעם בסעיף זה. המבחן איננו מבחן כלכלי בלבד, אלא יש לאמץ גם מבחנים של סבירות ומעשיות לפי נסיבות העניין. אך טבעי הוא כי משפחה המגיעה לנופש, מביאה עמה, פרט לביגוד, חפצים אישיים נוספים, ובכלל זה גם תיק אישי, הכולל, ארנק, תעודות שונות ומפתחות לרכב. המדובר הוא, בחפצים אשר משמשים האורחים על בסיס יום יומי, גם כאשר נמצאים הם בנופש. זאת, גם אם ערכם של החפצים לשימוש יום-יומי עשוי להגיע למאות שקלים. אין זה סביר לדרוש לטעמי, שצרור המפתחות יישמר בכספת, במיוחד במקרה שבו האורח משתמש ברכבו במהלך החופשה. יש להדגיש כי התיק על החפצים הללו, לא הושאר לבד בחדר. מדובר בגניבה בעוד שהתובעים ישנים בחדרם, וחפציהם עמם."

בעוד שהרציונאל שבבסיס סעיף 12 לחוק השומרים מוצדק ככל שמדובר בחדר במלון, הרי שהוא מתקהה ככל שמגיעים לשטחים הציבוריים. בעוד שאורח השוהה במלון רשאי להניח כי חפציו שהושארו בחדר מוגנים, אין הוא רשאי להניח כי חפציו שיונחו ללא פיקוחו בשטח ציבורי יהיו מוגנים, מניה וביה רק בשל סעיף 12 לחוק השומרים.

יחד עם זאת, מצא לנכון המחוקק לקבוע את תחולת הכלל על כל השטחים הנמצאים במלון, ובכלל זה לא סייג את הכלל רק לשטח החדרים במלון. בתי המשפט קבעו לא אחת כי חובתו של המלון בשמירה על חפציו של האורח חלה גם בשטחים הציבוריים והרעיון שבבסיס קביעה זו נעוץ בכך שלבית המלון שליטה גם על הסיכונים הצפויים לנכסי האורחים בשטחים אלו. יחד עם זאת, כרסום חבותו של המלון בשטחים הציבוריים תבוא לידי ביטוי בקביעת "אשם תורם" מצידו של האורח ותיבחן בכל מקרה ומקרה.

מגרשי החניה שמחוץ למבנה המלון עצמו, גם אם הם בבעלות המלון עצמו, עדיין שונים באופיים מכל יתר השטחים הציבוריים שבתוך המלון ולא בהכרח יש לקבוע כי ייחשבו כשטח בתוך המלון לעניין תחולת סעיף 12(ב) לחוק השומרים.

ברור, כי חניון מחוץ למלון, בשטח שאינו שייך למלון כלל ואינו בשליטתו באופן כלשהו, לא ייחשב כשטח בתוך המלון. מאידך, ניתן לקבוע כי כאשר מדובר בשטח חניה מקורה, סגורה וחסומה, כאשר הנכנסים אליה עוברים דרך איש בטחון של המלון, יש לראותה כשטח בתוך המלון.  כך גם כאשר העמדת הרכב עצמו בתוך שטח החניה נעשית על ידי עובדי המלון ניתן לומר כי השליטה ברכבים ניתנה בידי המלון.

ברם, מה דינו של שטח חניה לא מקורה שכניסת רכבים אליו ניתנת רק לאורחי המלון, אולם עדיין הוא שטח פרוץ להולכי רגל ואף מובהר בו היטב כי אין הנהלת המלון אחראית לגביו?

לגבי שטח שכזה סבור בית המשפט, בהחלטתו מיום 06.02.13 בת.ק. 22879-07-12 שלום נ' ישרוטל, כי הטלת אחריות על המלון, בהתבסס על הוראת סעיף 12 לחוק השומרים, ובמנותק ממבחני השומרים הרגילים, הינה הרחבה מרחיקת לכת של הסדר האחריות הספציפי שבחוק השומרים, והיא אינה ראויה. לא רק שהיא מנוגדת לציפייה האמיתית של הצדדים, אלא שהיא עלולה להטיל חבויות לא ריאליות על המלון, אשר בסופו של דבר יביאו לעלייה שלא לצורך של עלויות האירוח.

הנהלת מלון המעוניינת להכניס תנאי פטור מאחריות של המלון לשטחים ציבוריים שאינם בשליטתו, מחויבת להפנות את ערנות ותשומת לב האורח לתנאי זה בצורה שתהא מובנת וברורה לו. תוכנו של המסמך עליו יחתום האורח יוסבר לו כדבעי ע"י פקיד המלון על-מנת לפטור את בית המלון מאחריות. 

 

כל המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי מאן דהוא והלה נדרש לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים להם.      

 

email this page to a friend